<![CDATA[Лента произведений автора: Маша Рыжих]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/friends/rss/ http://resheto.ru/reshetoru.jpg Art http://resheto.ru/ <![CDATA[Одинокие жены]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/107713 2015-03-09T06:45:57+00:00 <![CDATA[Разводиться нельзя остаться]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105904 2015-02-01T12:20:49+00:00 <![CDATA[Жизнь без особых событий]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105723 2015-01-18T08:10:14+00:00 <![CDATA[Трудная жизненная ситуация]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105645 2015-01-11T11:49:55+00:00 <![CDATA[Он очень хотел жениться]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105492 2014-12-28T08:35:09+00:00 <![CDATA[Разум против желаний]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105391 2014-12-21T15:09:51+00:00 <![CDATA[Доверять себе]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105232 2014-12-07T11:44:24+00:00 <![CDATA[История о жизни Том 1]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105168 2014-11-30T07:20:34+00:00 <![CDATA[История любви]]> http://resheto.ru/users/masha_ryshykh/art/105166 2014-11-30T07:17:12+00:00